Letselschade Aansprakelijkheid Verzekeringsrecht

Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht – Rechtsbijstandverzekering
Het verzekeringsrecht regelt de rechten en verplichtingen van een verzekerde en zijn verzekeraar uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. Een verzekering heeft tot doel om een risico bij een verzekeraar onder te brengen. Als dit risico zich heeft verwezenlijkt, ontstaat tussen verzekerde en verzekeraar nogal eens verschil van mening over de verzekeringsuitkering.

Een bijzondere vorm is deĀ rechtsbijstandverzekering. In de regel kan een verzekerde op grond van de daarvoor in de polisvoorwaarden opgenomen geschillenregeling door een onafhankelijke derde, zoals Aarts Advocatuur, laten toetsen of de rechtsbijstandverzekeraar zijn belangen goed behartigt. Aarts Advocatuur kan hierbij als arbiter een voor beide partijen bindend advies uitbrengen.